MotoNotice 1.2

Regulamin serwisu ogłoszeniowego

Wróć do listy stron


1 - Nomenklatura

1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z serwisu www.ogloszenia.tarnobrzeg.info / www.anonse.tarnobrzeg.info zwanego dalej Serwisem.
Poprzez słowa:
- Serwis rozumie się całość usług świadczonych w ramach Serwisu www.ogloszenia.tarnobrzeg.info / www.anonse.tarnobrzeg.info
- Administrator Serwisu to podmiot nadzorujący Serwis. Administratorem Serwisu jest firma Emisja J.Gonciarz z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Długosza 8, NIP: 8671816201.
- Użytkownik rozumie się osobę korzystającą z Serwisu.

2 - Dodawanie ogłoszenia do Serwisu
1. System pozwala na nieodpłatne zamieszczanie ogłoszeń internetowych na określony czas (od 1 do 90 dni).
2. Każdy Użytkownik może zamieścić dowolną liczbę ogłoszeń, z dalszymi ograniczeniami.
3. Każde ogłoszenie powinno być zamieszczone w odpowiedniej tematycznie kategorii, z odpowiednio wybranym typem oferty i jasnym tytułem nawiązującym do treści ogłoszenia.
4. Ogłoszenie o tej samej treści można zamieścić maksymalnie w trzech różnych kategoriach.
5. Ogłoszenia powinny mieć tak dobrany okres ważności i częstotliwość zamieszczania, żeby takie samo ogłoszenie nie pojawiało się wielokrotnie w tej samej kategorii.
6. Użytkownik podając dane kontaktowe jak imię lub pseudonim i numer telefonu, zgadza się na ich publikację i chce żeby zostały opublikowane w serwisie. Numer telefonu, imię lub pseudonim oraz wszystkie dane zamieszczone w treści ogłoszenia widoczne są dla wszystkich użytkowników serwisu. Adres e-mail służy do potwierdzenia ogłoszenia, zarządzania ogłoszeniem lub ewentualnej (nie wymaganej) rejestracji konta w serwisie, ale nie jest widoczny dla użytkowników serwisu.
7. Zabronione jest umieszczanie: ogłoszeń prezentujących treści i materiały zastrzeżone, chronione prawem autorskim i patentowym, obsceniczne, obraźliwe, wulgarne, łamiące prawo do prywatności, nawołujących do nienawiści. Niedozwolone jest również promowanie lub oferowanie następujących towarów i usług:
- niezgodnej z prawem sprzedaży zwierząt nie pochodzących z hodowli
- organów do przeszczepu
- broni, amunicji i materiałów wybuchowych
- towarów pochodzących z kradzieży
- towarów niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego
- towarów nieistniejących
- narkotyków oraz leków i suplementów
- materiałów erotycznych, pornograficznych i prezentujących nagość
- usług i ofert towarzyskich, pracy zarobkowej o charakterze prostytucji lub sponsoringu
- informacji na temat zarabiania w oparciu o systemy piramidowe, materiałów zawierających linki z programów partnerskich i niesprecyzowanych, czy też niejasno opisanych ofert pracy, współpracy i zarabiania
- ogłoszeń mających na celu niepokojenie lub łamanie czy ograniczanie praw osób trzecich,
- gier hazardowych
- numerów telefonicznych o podwyższonej płatności
- handlu danymi osobowymi
- usług finansowych i anonsów o zatrudnieniu bez podania nazwy firmy i danych adresowych
- których zasadniczą treścią jest link lub linki do innego serwisu

8. Użytkownik zamieszczający ogłoszenie bierze pełną odpowiedzialność za treść ogłoszenia, zawartość fotografii oraz zawartość stron internetowych, których odnośniki znajdują się w ogłoszeniu.
9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i prawną wynikającą lub związaną z treścią ogłoszenia, linków i ilustracji do niego dołączonych. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że ogłoszenie jest zgodne z polskim prawem oraz że posiada wszelkie prawa zezwalające na publikację treści ogłoszenia. Ponadto Użytkownik oświadcza, że publikacja ogłoszenia lub wypowiedzi nie naruszy przepisów prawa ani praw osób trzecich, w tym między innymi praw autorskich, patentowych, nie zniesławi, nie naruszy prywatności lub godności, ani też innych praw jakiejkolwiek osoby fizycznej bądź podmiotu.
10. Administracja zastrzega sobie prawo do nie publikowania bądź usunięcia dowolnego ogłoszenia bez podawania przyczyny oraz blokowania możliwości dodawania ogłoszeń wybranym Użytkownikom.
11. Wybrane kategorie ogłoszeń mogą być moderowane przed publikacją, co może się wiązać z opóźnieniem w ich publikacji.

3 - Korzystanie z usług

1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Osoby mające zastrzeżenia do Regulaminu nie powinny korzystać z Serwisu.
2. Zamieszczający oświadcza że przed dodaniem ogłoszenia do Serwisu przeczytał i zrozumiał treść niniejszego Regulaminu.
3. Z serwisu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie. Użytkownik powinien mieć ograniczone zaufanie do treści i autora ogłoszenia. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.
4. Zabrania się wykorzystywania podanych przez użytkowników serwisu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym niż kontakt w sprawie ogłoszenia. W szczególności zabrania się wysyłania spamu, nie zamówionych ofert handlowych, wirusów i trojanów.
5. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników. Jego rola polega na umożliwieniu nawiązania kontaktu między kontrahentami.
6. Administracja nie będzie wykorzystywać danych podanych w formularzu do rozsyłania jakichkolwiek ofert, reklam itp.
8. Administracja zastrzega sobie prawo do niepublikowania bądź usuwania ogłoszeń niezgodnych z regulaminem. Dotyczy to szczególnie ogłoszeń wielokrotnie powtarzanych, niezgodnych z wyżej wymienionymi ograniczeniami, bądź niejasnych. W przypadku ogłoszeń niezgodnych z prawem Administracja zobowiązana jest do przekazywania informacji o ich autorach odpowiednim organom (Policja, Sądy, Prokuratura) na ich żądanie. 
9. Administracja zastrzega sobie prawo kontaktu z Użytkownikami Serwisu w przypadku wątpliwości na temat ogłoszenia.
10. Administracja zastrzega sobie prawo do zaprzestania działalności Serwisu w dowolnym momencie bez podawania przyczyny i wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie Użytkowników.

5 - Reklama

1. Administracja ma prawo wyświetlania w Serwisie dowolnej ilości reklam, w dowolnym miejscu i o dowolnym charakterze.
2. Osoby lub podmioty zainteresowane publikacją własnych reklam powinny skontaktować się z Administracją Serwisu.

6 - Kwestie sporne

1. Wszelkie kwestie sporne będą rozwiązywane na drodze negocjacji między Użytkownikiem, a Administracją Serwisu.
2. Jeśli negocjacje, o których mowa w punkcie 1 nie przyniosą rezultatu, spór będzie rozstrzygany w sądzie powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Administracji Serwisu.

7 - Odpowiedzialność

1. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przerwą w działaniu Serwisu oraz ewentualne usterki, które mogą pojawić się w trakcie działania Serwisu.
2. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i treść ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie oraz za prawdziwość danych kontaktowych zamieszczonych w ogłoszeniach.
3. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za to do jakich celów i w jaki sposób zamieszczone ogłoszenia mogą zostać wykorzystane.
4. Administracja reaguje na przesyłane zgłoszenia naruszenia regulaminu, prawa, bądź w innych sytuacjach wątpliwych. Do zgłoszenia podobnych sytuacji znajduje się w każdym ogłoszeniu link oznaczony "Zgłoś naruszenie".

8 - Obowiązywanie Regulaminu

1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie, wchodzą w życie w chwili opublikowania ich na stronie.
2. Administracja nie przekazuje Użytkownikom informacji o zmianach w treści Regulaminu.

Polityka Prywatności, RODO
Korzystanie z pełnej funkcjonalności witryn w domenie Tarnobrzeg.info wiąże się z przekazywaniem danych osobowych, przy czym, zależnie od działu są to różnego rodzaju dane. Użytkowanie poszczególnych serwisów zgodnie z Regulaminem i korzystanie z ich funkcjonalności oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie związanych z ich funkcjonowaniem danych osobowych, według poniższego opisu. Jeśli nie życzysz sobie przetwarzania plików cookies możesz wybrać taką opcję w swojej przeglądarce. Jeśli nie chcesz udostępniać również innych danych, możesz nie rejestrować się na Forum czy w dziale Ogłoszeń, nie zamieszczać wpisów, ani anonsów. Jeśli nie chcesz udostępniać Administratorowi jakichkolwiek danych osobowych, wówczas nie należy w ogóle korzystać z serwisów w domenie Tarnobrzeg.info.

1. Rodzaj zbieranych danych w ramach poszczególnych serwisów
W ramach wszystkich serwisów (czasopisma Tinfo dostępne pod adresem www.tarnobrzeg.info, Forum, dostępnego pod adresem www.tarnobrzeg.info/forum oraz Serwisu Ogłoszeniowego dostępnego pod adresem www.ogloszenia.tarnobrzeg.info / www.anonse.tarnobrzeg.info) mogą być gromadzone dane o adresie IP użytkownika, gromadzone są również ciasteczka. Rejestracja na Forum wiąże się dodatkowo z podaniem adresu e-mail, który w niektórych sytuacjach może być daną osobową oraz pseudonimu, który również czasem może być daną osobową. Korzystanie z działu Ogłoszeń może wiązać się z podaniem danych, umożliwiających kontakt z ogłoszeniodawcą, takich jak adres e-mail, imię, czy numer telefonu.

a) Dane podawane dobrowolnie przez użytkowników i sposób ich wykorzystania
Dane typu adres e-mail, numer telefonu, adres, wybór pseudonimu itp. są podawane dobrowolnie, a ich autentyczność może nie być weryfikowana.
Administrator danych może je wykorzystywać do wysyłania maili z serwisu (w przypadku Forum). W przypadku danych osobowych udostępnianych w czasie zamieszczania ogłoszeń, numer telefonu i imię lub pseudonim widoczne są dla wszystkich korzystających z serwisu (numer telefonu po rozwinięciu odpowiedniej zakładki), w tym dla wyszukiwarek internetowych (głównie Google), które mogą wykonywać, gromadzić i przechowywać ich kopie. Adres e-mail służący do kontaktu w sprawie ogłoszenia nie jest widoczny dla korzystających z serwisu ani dla wyszukiwarek internetowych. Kontakt e-mail odbywa się za pomocą specjalnego formularza. 

b) Dane zbierane automatycznie
Dane typu adres IP i informacje zapisywane w ciasteczkach zbierane są automatycznie w trakcie korzystania z serwisu. Zbierane są również informacje o nazwie sieciowej komputera, dostawcy Internetu, rodzaju przeglądarki, systemie operacyjnym, rozdzielczości ekranu, czasie spędzonym w witrynie i poszczególnych odwiedzanych podstronach. Dane te nie służą śledzeniu konkretnego użytkownika, ale analizy ich jako całości.

2. Cel gromadzenia danych osobowych
W przypadku Forum podanie w trakcie rejestracji adresu e-mail i pseudonimu wymagane jest do zamieszczania wpisów, wysyłania i odbierania prywatnych wiadomości, ułatwia też korzystanie z Forum (śledzenie nowych wpisów) nawet jeśli zarejestrowany użytkownik sam wpisów nie zamieszcza. Adres e-mail może być wykorzystany do przekazywania komunikatów technicznych od administracji Forum, bądź automatycznych informacji o funkcjonowaniu forum (np. informacji o nowych wpisach), według konfiguracji użytkownika.
W przypadku Ogłoszeń podanie adres e-mail, numeru telefonu, adresu i podobnych służy skutecznej prezentacji swojej oferty i umożliwieniu kontaktu osób zainteresowanych anonsem. Numer telefonu jest widoczny po rozwinięciu odpowiedniej zakładki dla wszystkich korzystających z serwisu. Adres e-mail jest wymagany do aktywacji ogłoszenia przez kliknięcie w nadesłany link, do zarządzania ogłoszeniem (kasowanie, edycja), do kontaktu ze strony administracji w przypadku wątpliwości oraz do ewentualnego, ale nie wymaganego, utworzenia konta użytkownika.
Dane gromadzone automatycznie jak adres IP i ciasteczka służą celom statystycznym i marketingowym. Wykorzystanie statystyczne to usługi Google Analytics, Google AdSense czy Google Doubleclick for Publishers w celu przygotowania statystyk i analizowania ruchu w ramach serwisów, czy sposobów dotarcia do nich. Wykorzystanie marketingowe to usługi wymienione wyżej, z dodatkową analizą wcześniej odwiedzanych serwisów i preferencji użytkowników, służących m.in. profilowaniu przy wyświetlaniu reklam, tzn. dopasowywaniu reklamowanych treści do zainteresowań, m.in. na podstawie wcześniej odwiedzanych witryn. Podobne dane mogą zbierać inni zaufani partnerzy publikujący w serwisie reklamy bądź teksty sponsorowane, którzy sami chcą gromadzić ich statystyki. Zbierane automatycznie dane nie obejmują danych osobistych imienia, nazwiska, adresów e-mail, adresu zamieszkania, numerów telefonów, kart bankowych itp.

3. Kto gromadzi i przetwarza dane
W ramach serwisów w domenie Tarnobrzeg.info gromadzeniem i przetwarzaniem danych zajmuje się administrator danych, właściciel w/w serwisów, czyli firma Emisja Jordan Gonciarz, z siedzibą przy ul. Długosza 8 w Tarnobrzegu. Dane przekazywane mogą być współpracującym zaufanym partnerom w ramach usług wymienionych w punkcie 2 oraz do ich zaufanych partnerów. Dane serwisu gromadzone są na serwerach należących do firmy IQ.pl, które nie korzystają ze zgromadzonych danych, mogą je jedynie technicznie przetwarzać w celu świadczenia usługi hostingu. Dane mogą być również przetwarzane przez zaufanych partnerów technicznych, np. w trakcie prac nad serwisem, jednak zakres ich przetwarzania nie wykracza poza objęty zgodą użytkownika względem Administratora. Dane nie są sprzedawane, czy udostępniane bez uzasadnienia innym podmiotom, a Administrator dokłada starań, w ramach dostępnych mu możliwości, w celu należytego ich zabezpieczenia. W przypadku podejrzenia naruszenia prawa, dane osobowe mogą być udostępniane na wezwanie uprawnionych instytucji państwowych, jak Policja, Sądy czy Prokuratura.

4 .Osadzone treści z innych witryn
Treści zamieszczane w serwisach mogą zawierać osadzone elementy (np. filmy z Youtube, okienka z Facebooka, grafiki na Forum itp.). Osadzone elementy z innych witryn zachowują się tak, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny udostępniające treści mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

5. Jakie są Twoje prawa odnośnie gromadzonych danych
Użytkownik może wyłączyć obsługę ciasteczek odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Może to jednak ograniczyć pełną funkcjonalność serwisów, w tym np. możliwość logowania na Forum. Użytkownik może domagać się informacji jakie dane są zgromadzone i przetwarzane, zmiany dostępnych informacji, jak np. pseudonimu, adresu e-mail, czy numeru telefonu w Ogłoszeniach. Może również zażądać usunięcia wszystkich dostępnych w serwisie danych osobowych, które technicznie można usunąć, w tym m.in. skasowania konta użytkownika, czy skasowania ogłoszeń gdzie takie dane się pojawiały. Można również wnieść skargę do odpowiedniego urzędu, w tym przypadku Prezesa UODO.

6. Podstawa przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są wg artykułu 6 RODO po spełnieniu co najmniej jednego z następujących warunków:
a) zgody osoby, której dane są przetwarzane, w jednym lub większej liczbie określonych celów – dobrowolność podania danych w trakcie rejestracji i publikacji treści, akceptacja ciasteczek
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik – czytanie czasopisma Tinfo, korzystanie z Forum i Ogłoszeń
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – gromadzenie adresów IP, do udostępniania na wezwanie odpowiednich organów, w przypadku podejrzenia łamania obowiązującego prawa
d) prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora danych jest również marketing jego produktów i usług – może pojawią się i takie sytuacje.

7. Czas przetwarzania danych
Twoje dane będą przetwarzane w okresie, gdy będzie istniała podstawa do ich przetwarzania związana z funkcjonowaniem serwisu i wymaganiami prawnymi. Czas ten można na życzenie użytkownika skrócić, wycofując swoją zgodę w dowolnym momencie.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję